Видео

ЗА ПРОЕКТА

Бенефициент: Община Враца
Проектът се осъществява с подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Обща стойност: 1 125 216,82 лева
Размер на финансовата помощ – 100%
Начало на проекта: 
11.03.2021 година
Край на проекта: 30.09.2023 година
Целеви групи: Жителите на град Враца. Ползвателите на уличната инфраструктура на града.
Обща цел на проекта:
Повишаване на енергийната ефективност и подобряване условията на живот в Община Враца чрез технологично обновление и модернизиране на система за външно изкуствено осветление.

Специфични цели на проекта:

🔘 Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление и намаляване консумацията на електрическа енергия от системата за улично осветление.
🔘 Максимално намаляване на времето за акумулиране на енергийните загуби, но без увеличаване на разходите за поддръжка на мрежовия трафик.
🔘 Намаляване на преките разходи на Общината за уличното осветление при осигурено високо качество на осветлението.
🔘 Осигуряване на безопасно движение на моторните превозни средства, повишаване сигурността на движение на пешеходците през тъмните часове на денонощието и създаване на комфортна нощна атмосфера.

Основни дейности:


Дейност 1. Управление на проекта
Дейност 2. Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление
Дейност 3. Упражняване на строителен надзор по време на СМР
Дейност 4. Осъществяване на авторски надзор по време на СМР
Дейност 5. Дейности по информираност и публичност
Дейност 6. Независим финансов одит на проекта
Дейност 7. Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Проектът предвижда реконструкция и модернизация на изкуственото улично осветление в съответствие със съвременните европейски изисквания.

Подмяната на осветлението засяга:

✅ бул. „Мито Орозов“;
✅ бул. „Христо Ботев“;
✅ бул. „Демокрация“;
✅ бул. „България“;
✅ ул. „Втори Юни“;
✅ ул. „Околчица“;
✅ ул. "Братя Миладинови";
✅ ул. „Стоян Заимов“;
✅ ул. „Екзарх Йосиф“;
✅ ул. "Стоян Даскалов".

Очаквани резултати:

🔘 Подменени съществуващи НЛВН И КЛЛ осветители с LED осветители.
🔘 Въведена Система за Автоматизация и управление на Мониторинг на потреблението на електрическата енергия от външното осветление.
🔘 Въведено съоръжение за производство на енергия от ВЕИ за нуждите на външното осветление в града.

Постигнати резултати:

✅ Подменени са 927 броя стари амортизирани улични осветителни тела, работещи с натриеви лампи високо налягане (НЛВН) с нови LED осветителни тела с мощност от 40 до 100 W, мин. 120-140l m/W, светлоразпределение - с 0.0 % излъчване на светлинен поток нагоре;
✅ Монтирани са 380 броя соларни лампи за тротоарни пространства. Лампите са с вграден акумулатор, без необходимост от допълнително ел. захранване;
✅ Въведена е система за управление на уличното осветление, чрез монтиране на допълнителен модул за управление във всяка лампа. Управлението се изразява в намаляване на мощността на осветлението в часовете с намалено движение между 00:00 и 05:00 часа. При включване на уличното осветление, осветителното тяло ще започне работа със 100 % от мощността си, в 00:00 часа ще се намали на 50 % и в 05:00 часа отново ще се включи на 100 %. Това води до нормена осветеност при значителна икономия на енергия. Модулите позволяват работата на всяко осветително тяло да бъде програмирана при различна мощност и различен дневен часови график, в зависимост от изменението на светлата и тъмна част от денонощието;
✅ Доставени и монтирани нови средства за мониторинг на потреблението на електрическа енергия.

Партньор по проекта:

При изпълнението на проекта Община Враца си партнира с Норск Енерджи – водещо консултантско дружество от страната-донор Кралство Норвегия, специализирано в областта на енергетиката и околната среда, които споделят с Община Враца опит и най-добри практики за управление на енергията в Норвежките общини, включително и уличното осветление. По този начин се засилва взаимодействието между двете държави, както и възприемането на модели и добри практики от държава, водещ износител на технологии и ноу-хау в областта на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт, каквато е Кралство Норвегия.

Scroll to Top